Oeralindaboek

„THET OERA LINDA BOK"

1936
*558 Köhler. Heinz-Dieter, - Studien zur Ura-Linda-Chronik. - Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1936, (6), 102 pp. 8°
*559 Wirth. Herman, - Die heilige Urschrift der Menschheit Symbolgeschichtliche Untersuchungen diesseits und jenseits der Nordatlantik. Band I Text, Band II Bilder. - Leipzig, Koehler & Amelang 1936 (8), 783, 196, 429 pp. 8°
560 Vuuren. L, van, en G.A. Evers. De zgn afgodsbeelden Fosta en Weda uit de. Mariakerk te Utrecht, Atlantis, de voorvaderen der Germanen en het Oera Lindabok. - Eigen Volk 1936, Febr. pp. 27-36.
*561 Uchli. Ernst, - Atlantis und das Ratsel der Eiszeitkunst Versuch einer Mysteriën-geschichte der Urzeit Europas. Mit 96 Abbildungen. - Stuttgart, Julius Hoffmann, (1936), 267 pp. 8°.
562 Uweson. Ulf, - Bespr- van H. Wirth, Die heilige Urschrift, … [nr. *559]. - Völkischer Beobachter 1936, 5 Juli.
563 Het Oera Linda Boek, Fotocopie voor de bibliotheek te Leeuwarden. - Alg.Handelsbl. 1936, 18 Juli, Ook: Nw. Rotterd. Crt. 1936, 15 Juli.
564 Chemie der Feind der Falschungen. - Frankfurter Oder-Zeitung 1936, 15 Sept. Ook: Hessische Landeszeitung, Darmstadt, 1936, 18 Sept.; Bremer Zeitung 1936 18 Sept.; Hakenkreuzbanner Mannheim 1936, 18 Sept.
565 Dominicus. F.C., - James Macpherson 27 Oct. 1736-17 Febr. 1796. De geschiedenis van een geniaal letterkundig bedrog. - Het Vaderland 1936, 26 Oct.
566 Chemie der Feind der Fälschungen. Prof. Wirth und die Ura Linda Chronik. - Hessische Landeszeitung, Darmstadt, 2 Nov. 1936.
567 Ura Linda-chronik. - Ein Rätsel gelöst. - Das Evangelische Deutschland, Berlin, 1936, 29 Nov.
568 De Ura-Linda-Kroniek. - Het Nationale Dagbl. 1936, 1 Dec.
569 De Oera-Linda-Kroniek. - Nw. Rotterd. Crt. 1936, 2 Dec.
570 Nogmaals het 'Oera Linda' boek. - Het Nationale Dagbl. 1936, 5 Dec.
571 Dr H. - Nochmals die Ura Linda Handschrift. - Germania, Berlin, 1936, 31 Dec.
1937
572 Boeles. P.C.J.A., - Bespr. van het boek van H.D. Köhler [nr. *558]. - De Vrije Fries XXXIV, 1937, pp. 125-126.
573 Piebenga. J., - Yet altiid Atlantis. - Leeuw. Crt. 1937, 9 Febr.
574 Hübner. Arthur, †. - Deutsche Allg. Zeitung 1937, 14 Maart.
575 Germanische Frömmigkeit in der Christlichen Liturgie. - Germania, Berlin, 1937, 14 Maart.
576 Deutsch verstehen - deutsch sein. Zum Tode Prof. Hübners. - De Angriff, Berlin, 1937, 16 Maart.
577 Hübner. Arthur, †. - Deutsche Zukunft 1937, 21 Maart.
578 'Das Ahnenerbe' (prof. H. Wirth, S.S. Obersturmführer, als 'Ehren-prasident' door Himmler aangewezen). - Berliner Börsenzeitung 1937, 24 Maart. Ook: Münchener Neueste Nachrichten 1937, 27 Maart; Kölnische Zeitung 1937, 25 Maart; Geraer Zeitung 1937, 25 Maart.
579 Hübner. Arthur, †. - Deutsche Rundschau 1937, 1 Apr.
580 Micko. Heinrich, - Arthur Hübner, seinem Andenken. - Deutsche Zurkunft 1937, 11 Apr.
581 Zum Gedachtnis Arthur Hübners. - Forschungen und Fortschritte, Berlin, 1937, 20 Apr.
582 Kottenhoff. Anna, - Bespr. van het boek van H.D. Köhler [nr. *558]. - Die Bewegung, München, 1937, 4 Mei.
583 H. C. jr. - Wirth en het O.L.B. - De Maasbode 1937, 12 Nov.
1938
584 Een nieuwe faze in de O.L.B. geschiedenis. Het handschrift. - Leeuw. Crt. 1938, 26 Oct. Ook: Leeuw. Nieuwsbl. 1938, 26 Oct.
585 Het mysterieuse O.L.B. Het origineele handschrift in eigendom overgegaan aan de provincie Friesland. - Nw. Rotterd. Crt. 1938, 26 Oct.
586 Thet Oera Linda Bok. Het handschrift ten geschenke gegeven aan Friesland. - Alg. Handelsbl. 1938, 26 Oct.
587 Een befaamd handschrift wordt eigendom van de prov. Friesland. - Nieuwsbl. v. h. Noorden 1938, 26 Oct.
588 W. - Belangrijke aanwinst voor de Prov. Bibl. van Friesland. - De Maasbode 1938, 26 Oct.
589 Oera Linda Kroniek. Handschrift uit familiebezit afgestaan aan Prov. Bibliotheek van Friesland. - De Telegraaf 1938, 27 Oct.
590 Het Oera Linda Boek. Origineel handschrift aan Friesland geschonken. - Nw. Apeldoornsche Crt. 1938, 27 Oct.
591 Thet Oera Linda Bok. Het origineele handschrift geschonken aan de Provinciale Bibliotheek. - Groninger Dagblad 1938, 27 Oct. Ook: Ons Noorden 1938, 27 Oct.
592 Braak. M. ter, - Thet Oera Linda Bok. Een zonderlinge verklaring van dr. G.A. Wumkes. - Het Vaderland 1938, 28 Oct.
593 Thet Oera Linda Bok (Uit de artikelen van dr Menno ter Braak in Het Vaderland). - Leeuw. Nieuwsbl. 1938, 29 Oct.
594 Sibe (= S. de Jong, Huizum). - Thet Oera Linda Bok. Nou yn 'e Kanselarij (Fries gedicht). - Leeuw. Nieuwsbl. 1938, 29 Oct.
595 Belangrijke aanwinst voor de Friesche wetenschap. Het O.L.B. naar de Prov. Bibliotheek. - De Tijd 1938, 29 Oct.
596 (Tjalma. Foeke?) - Het Oera Linda Boek. - Nw. Rotterd. Crt. 1938, 30 Oct.
597 Het Oera Linda Bok. Eenige mededeelingen van dr M. de Jong Hzn. - Alg. Handelsbl. 1938, 31 Oct.
598 Een tweetal bladzijden uit het O.L.B. - Leeuw. Crt. 1938, 1 Nov.
598a Het Oera Linda Bok. - Der Vaderen Erfdeel III, 1938, p. 71.
599 Het Oera Linda Boek. - Nieuwsbl. v. h. Noorden 1938, 5 Nov.
600 Het 'Oera Linda Bok'. Een onderhoud van dr J.F.M. Sterck met Eelco Verwijs, die als auteur wordt beschouwd. - De Maasbode 1938, 6 Nov.
601 Neuer Streit um das Oera-Linda-Boek. - Klinische Zeitung 1938, 14 Nov.
602 De beste grap der eeuw. - Haagsche Post 1938, 26 Nov.
603 Wiersma, J.P., - Thet Oera Linda Bok It singeliere hânskrift is yn eigendom oergien oan de Provinsje Fryslân. - Sljucht en Rjucht 1938, pp. 737-741.
1939
604 Wumkes. D.A., - Het geheim van het Oera Linda Bok, - Uit: ? 1939 4 Febr.
*605 Jong, Hzn., M. de, - Het Oera-Linda-boek in Duitschland en hier. - Bolsward, Fa. A.J. Osinga, (Juni) 1939, 64 pp. 8°.
606 Jong, S.D.de, - Heeft Verwijs het O.L.B. geschreven? Een laatste woord van dr M. de Jong. Weinig steekhoudende argumenten. - Leeuw. Crt. 1939, 20 Oct.
1940
607 Overwijn. J.P., - Eenige opmerkingen omtrent het 'Oera Linda boek'. - Westfriesch Jaarboek 1940, serie I, deel 3, pp. 12-23.
608 Wumkes. D.A., - De tragi-comedie van het Oera-Linda-Bok. - Morks Magazijn 1940, Jan.-Maart, pp. 20-35, 95-100, 152-158.
609 Verslag van 'n vergadering van het Ned.Volkskundig Genootschap (lezing van J.F. Overwijn over het O.L.B.). - Leeuw. Crt. 1940, 22 Oct.
610 De oorsprong van het Friesche volk. Stammen de gegevens van het Oera Linda Bok uit betrouwbare bron? (lezing van J.F. Overwijn). - Utrechtsch Nieuwsbl. 1940, 24 Oct.
1941
611 Heyting. August, - Het Wapen-Over de Linden en het O.L.B. - Ons Eigen Volk II, 1941, pp. 140-143.
*612 Heyting. August, - Het geheim van het O.L.B. Een merkwaardig handschrift. Uitgave onder begunstiging van de Kelto-Germaanse Studiekring 'Yggdrasil'. Trifosreeks. - Den Haag. Uitg. Trifos, Groot-Hertoginnelaan 81, 1941, 55 pp. 4° gestenc.
613 Overwijn. J.F., - De strekking van het O.L.B. Onze voorvaderen: de West-Friezen van Doggerland (Verslag van twee lezingen voor het genootschap 'Yggdrasil'). - Het Vaderland 1941, 25 Maart en 10 Apr.
*614 Overwijn. J.F., - Thàt Ura Linda Bok, Opnieuw bewerkt en uitgegeven door --. - Enkhuizen, N.V. Enkhuizer Courant v.h. D.C. Egmond, 1941, LVII, 189, XXIV pp. 8° (get. Dordrecht, Aug. 1941). vgl [nr. *635].
*615 Sterck-Proot J.M., - Levensbericht van dr J.F.M. Sterck (Over Verwijs als auteur van het O.L.B.). - Jaarb. Mij Ned. Letterk 1940 -'41, p. 49.
1942
616 Echo's (Over de verklaring van mevr. J. Sterck-Proot). - Alg. Handelsbl. 1942, 19 Febr. Av.
617 Thet Oera Linda bok. Het raadsel opgelost? (Betreft de meedeling van mevr. J. Sterck-Proot). - Het Vaderland 1942, 21 Febr.
618 Nogmaals: Thet Oera Linda bok. Opmerkingen van August Heyting. - Het Vaderland 1942, 25 Febr.
619 Heyting. August, - Het Oera Lindaboek. - Het Klokketouw, Den Haag, Maart, 1942.
620 Mirande. A.F., - Thet Oera Lindabok, Echt óf valsch? Men leze het! - Het Nationale Dagblad 1942, 4 Maart.
1943
621 Friesen. Jacob, - Streitaxtleute lebten auf Texel. Funde geben Auskunft über die Urgeschichte der Insel. - Deutsche Zeitung in den Niederlanden 1943, 13 Jan.
622 Friesen, Jacob, - Sachsenburg auf Texel. - Deutsche Zeitung in den Niederlanden 1943, 17 Jan.
623 Karsten, G., - Dr E. Verwijs als briefschrijver. - Frysk Jierboek 1943, pp. 56-72.
624 Overwijn, J.F., - Merkwaardige namen en plaatsen in het O.L.B. - Ons Eigen Volk III, 1943, pp. 262-271.
625 Rasch. J., - Een voorlooper van het O.L.B. (Het boek van Olof Rudbeck: Atlantica, eind 17de eeuw.). - Historia IX, 1943, p. 144.
626 Wumkes. G.A., - Opmerkingen oer it Oera Linda Boek. - Paden fen Fryslân IV, Boalsert, 1943, pp.- 69, 77, 575.
1946
*627 Kalma;J.J., - Gerben Colmjon, hoeder fan it erfskip. - Assen, van Gorcum en C°, 1946, 95 pp. 8°. [op pp. 61-64 over het O.L.B.]
1948
628 Wilkins. Harold I., - Atlantis: Light from the old Frisian Oera Linda Boek. - Research (uitg. 'Research centregroup' van 'The Atlantis Research centre', 'The Hoerbiger institute', 'The Avalon Society'), May/June 1948, vol. I, nr. I, pp. 6-8.
1949
*629 Karsten. Gert, - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school, - Leiden, Ned. U.M.N.V., 1949, 238 pp. 8°. [Op pp. 148-156 over dr E. Verwijs, op p. 156 over het O.L.B.]
*630 Wumkes G.A , Opmerkingen oer it Oera Linda Boek. - Nei Sawntich jier, Tinkskriften, Boalsert 1949, pp. 257, 277.
*631 Molenaar E., - Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van het Oera Linda Boek. - Westfries Jaarboek XII, 1949, bijl., 1-75.[ook afzonderlijk verschenen: Bussum, U.M. C.A.J. v. Dishoeck (1949), 75 pp. 8°. Op p. 70 de naam van de schrijver en Hilversum Sept. 1949].
1950
632 Poortinga. Y., - It geheim fan it Oera Linda-boek (Bisprek fan it boek fan E. Molenaar [nr *63l]). - Frysk en Frij 1950, 10 Maart.
633 Molenaar. E., - Het probleem van het Oera Linda Boek, Nei oanlieding fan in skôging yn 'Frysk en Frij'. - Frysk en Frij 1950, 7 Apr.
634 Kalma. J.J., - Perkament uit Kruik. (Een falcificatie uit het Friesland van 1869). - Leeuw. Crt. 1950, 19 Oct.
1951
*635 Overwijn. J.F., - Thät Wra Linda Bok door -- tweede druk, verbeterd en vermeerderd. - Dordrecht, Chefferd drukkerij (1951), 207, 173, 104, 10 pp. 8° (Inleiding 2de druk get. Dordrecht Jan. 1951) Vgl [nr. *614].
*636 Oera Linda boek. - Oosthoek's Encyclopaedie 4e dr. XI, 1951, 758-759.
1952
*637 Haantjes. J., - Oera Linda Boek. - Winkler Prins Encyclopaedie, 6de druk, XIV, 1952, 678.
*638 Oera Linda Bok. - ENSIE, X, 1952, 942.
638a Vleer. W.Tsj., - Het Oera Linda Boek. Bestond het handschrift reeds in 1776? - Friese Koerier 1952, 3 Juni.
*639 Vleer, W.Tsj., - Het Oera Linda Boek en het ontstaan van het geslacht Over de Linden. - De Kaag, post Abbenes, 'Swanneblom' (1952), 23 pp. 4° gestenc. (get. 3 Juni 1952).
1953
*640 Visser. J., - Oera-Linda-Boek. - De Kath.Encyclopaedie 2e dr. XIX, 1953, 55.
*641 Colmjon. [jr] G., - De Nederlandse letteren in de 19de eeuw. - Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953. [op pp. 215-229 over het O.L.B. en dr E. Verwijs]
*642 Spanuth. Jürgen, - Das enträtselte Atlantis. - Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft (1953), 260 pp. 8º.
*643 Atlantis enträtselt? Wissenschaftler nehmen Stellung zu Jürgen Spanuths Atlantis-Hypothese. Herausgegeben von Prof. Richard Weyl. - Kiel, Walter G. Mühlau (1953), 79 pp. 8°.
1954
*644 Grootaers, Jan, - Maskerade der Muze, Vervalsing: namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde. - Amsterdam, G.J.A. Ruys U.M.N.V., 1954, VIII, 288 pp. 8°. [op pp. 175-192 over het O.L.B.]
*645 Huyser. J.G., - Nieuw licht in het Oera-Linda-Mysterie. - 1954, Rotterdam (C), uitg. H. de Bot, Leopoldstr. 1b, 96 pp., 4° gestenc. (get. Den Haag, voorjaar 1954)
645a Heemstra, P.S. Sixma van, -Om't Oera Lindaboek hinne. - In: Nei in oare wrâld, skiedkundige skôgings, Drachten 1954, pp. 42-46.
1955
646 Tekening van Over de Linden in Fries Scheepvaartmuseum. - Leeuw. Crt. 1955, 26 Jan.
*647 Serrarens. Ed. A., -De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). - Amsterdam, N.V. Noord Holl. U.M. 1955, 192 pp. 8°. [Op pp. 19 en 90 over het O.L.B.]
1956
648 Poortinga; dr Y., - Pûden fol heale wiisheit. Oera-Linda-kunde út de twadde hân. - De Tsjerne XI, 1956, pp. 95-102.